So sánh sản phẩm

Vận chuyển, giao nhận

Hàng hóa được giao nhân tại kho của Bên bán giữa Bên mua và Bên bán, việc vận chuyển do Bên mua tự quyết định. Trong trường hợp Bên mua không thể có mặt tại kho của Bên bán, Bên mua có thể ủy quyền cho bên thứ 3 đến kiểm tra, giao nhận hàng hóa, chi phí trả cho bên thứ 3 do Bên mua chi trả.
(*) Chính sách của chúng tôi có thể thay đổi để phù hợp nhu cầu thực tế của thị trường và qui định của Pháp luật.
Tags: